Dasypoda hirtipes 1
Apidae / female
Germany, Hamburg 2005
© Thorsten Schier