next

Dolichomitus imperator
Ichneumonidae / female
Germany 2004
© Frank Köhler