next

Tachysphex panzeri
Sphecidae / female
Germany, Mecklenburg-Vorpommern, 1994
© Wolfgang v.d. Smissen