Tenthredo spec.
Symphyta, Tenthredinidae
Germany, NRW / 2005
© Frank Köhler, E. Jansen vid.