Tenthredopsis spec.
Symphyta, Tenthredinidae
Germany / 2005
© Jan Henderickx, E. Jansen vid.